Parní stroje
Zahradní železnice
    stavba tratě
    stavba mostu
    ruční drezína
    sněžný pluh
    sněhová fréza
    lokomotiva Shay
    lokomotiva Climax
    šalina č.10
    lokomotiva DEE
    lokomotiva Moravia
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
    railroad building
    bridge building
    handcar
    snow plouhg
    snow blower
    locomotive Shay
    locomotive Climax
    tramway No.10
    locomotive DEE
    locomotive Moravia
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Železnice - spřáhla Kadee

Railroad - Kadee couplers

  

Na každé správné železnici se šibuje (posunuje). To je taky cílem každého modeláře hračičky. Firmy Märklin a LGB (které se živí modely pro rozchod 45mm) mají pro šibovatele elektricky ovládaná rozpojovadla mezi koleje.

The vagons are shunted on every right railroad. Shunting is target every whim-wham modeler. The Märklin and LGB companies (they produce models for 45mm rail) sell electricity powered uncouplers.

  

Americká firma Kadee na to šla jinak. Spřáhla na obrázku nepotřebují ovládaný rozpojovač, ovládají se jízdou vlaku nad magnetem umístěným mezi kolejemi.

American company Kadee sels magnetic powered uncoupler. Kadee couplers are controled direct by train ride, not by switch and wires.

  

Průjezd - jsou-li spřáhla v tahu (jízda), při průjezdu nad magnetem se nic nestane.

Pass through - at pass through happen nothing if couplers are on traction (pull).

  

Rozpojení - zastavit nad magnetem, couvnout 1-2 cm a odjet dopředu. Při uvolnění tahu magnet roztáhne čelisti a spřáhla se rozpojí.

Uncoupling - stop above magnet, go back 1/2" and go forward. When pulling is released at the time jaws are stretched out.

  

Sunutí - rozpojená táhla se nad magnetem do sebe zaklesnou opačnými částmi a nespojí se. Vagón lze sunout zpět a pak s lokomotivou volně odjet dopředu.

Pushing - uncoupled couplers are locked together above magnet. The wagon is pushed/shunted back. After stop the locomotive can go forward freely. The wagon abide at the place.

  

Připojení - poodjetím a nacouváním do vagónu mimo magnet se spřáhla automaticky znovu spojí.

Coupling - go back out of the magnet and couplers put together.

  

Optimální vzdálenost mezi vagóny je pro měřítko 1:32 (gauge 1) a oblouky o poloměru 60cm přibližně 15 mm mezi nárazníky.

Better distance betveen two wagon buffers is cca 1/2" for gauge one and radius 2'.

  

Lze vyzkoušet - při sunutí přes protisměrné oblouky R60 se nárazníky nesmí zaklesnout.

Test - the buffers must not lock while the wagons is pushed/shunted across right and left curve.

  

Při tažení se stlačí pružiny ve spřáhlech a vzdálenost vagónů se o něco zvětší.

Springs in coupler are compressed while the wagons are pulled and distance between wagons is a little bigger.

Montáž - podle možností. Většinou stačilo dírou po původním spřáhlu protáhnout mosazný úkelník a do něj spřáhlo přišroubovat. Někdy to bylo obtížnější. Většinou jsem zkrátil i skříň spřáhla, ale opatrně. To lze jen pokud máte krátké vlaky, protože odstraníte tahovou zarážku a celý tak spřáhla drží stlačená pružina. Silným tlakem by se mohla zkřivit.

Mouting - as suitable. For the most wagons I use brass rod and the coupler is screwed. Is possible cut-off part of coupler case. But be carefull. By cut-off you remove pull-stop and all stroke hold on by spring. Strong stroke may damage spring.

Úprava spřáhel

Couplers adjustment

  

Nikdo není dokonalý a tak mají spřáhla trochu problém s obloukem. Při jízdě ne, ale při manipulaci nad magnetem, který je blízko oblouku. Řešení jsou dvě. Dát magnet dál od oblouku (jak překvapivé, že ) nebo upravit spřáhla. Protože mám malé kolejiště, první variantu jsem zavrhl.

Nobody is perfect. Kadee couplers have a problem with curve. Not at ride but at manipulation above magnet near curve. There are two solution. Increase distance between curve and magnet (amazing ) od adjust the couplers. I have small railroad so I choose secont item.

  

Problém je vidět zde. Při najíždění na magnet ze zatáčky (pravý vagón) se spřáhlo vychýlí na nesprávnou stranu. Tyčka pod spřáhlem se přitahuje k libovolnému okraji magnetu a tenhle byl blíž.

Here you see the problem. The coupler swings to wrong side when the (right) wagon goes from curve.

  


Boční nastavení - ovládací tyčku je třeba vyhnou více do stany. Pravé spřáhlo upraveno, levé je původní.


Side adjustment - you have to bent out the control rod to side. You can see on the picture - left coupler is original, right coupler adjusted.

  

Výškové nastavení - ovládací tyčku je třeba přihnout tak, aby byla cca 2 mm nad hlavou kolejnice a tím i magnetu (vrchní plocha magnetu se montuje do útovně temene kolejnice). Při průjezdu nad magnetem musí být dostatečně blízko ale nesmí se "přilepit".

Elevation adjustment - you have to bent the control rod so that be 1/16" above top of rail (= 1/16" above top of magnet, top side of magnet is on the same high as top of rail). The control rod must not touch to magnet while the wagon pass through magnet.

  

Ohýbání tyčky - sevřít silně do pořádných zoubkovaných kleští a druhými kleštěmi otáčet/přihýbat. Nesmíte povolit, jinak se vám spřáhlo rozletí (ten plast ale nic nevydrží ).

The rod bending - you have to use two pliers. Firs pliers strong grip the rod and second pliers rotate/bend control rod. Be carefull to coupler damage. You have to strong hold control rod!

Spřáhla jsem pořídil u fy Litomyský, kde najdete i další informace.

I bought the couplers on Litomyský company (Czech only).